1. Ήταν το πλοίο αξιόπλοο, ποιος και πότε το είχε εξετάσει/επιθεωρήσει και του είχε δώσει τα σχετικά πιστοποιητικά, ιδιαιτέρα το ‘Safety Construction Certificate’ (πιστοποιητικό ασφαλούς κατασκευής) καθώς και το ‘Safe Manning Certificate’ (πιστοποιητικό ασφαλούς επάνδρωσης); Δηλαδή με πόσο πλήρωμα είναι ασφαλώς επανδρωμένο το πλοίο και πόσο ικανό είναι το πλήρωμα; Αυτά και τα άλλα απαραίτητα πιστοποιητικά εκδίδονται μετά από σχολαστικές επιθεωρήσεις από τους νηογνώμονες (Classification Societies) των διάφορων κρατών. Είναι δε οι νηογνώμονες μέλη της διεθνούς ενώσεως «International Association οf Classification Societies» (IACS), υποχρεωμένοι να τηρούν τις ίδιες κοινές προδιαγραφές, κανονισμούς επιθεωρήσεων, είδη ελέγχων κλπ. Εάν κάποιος νηογνώμων παρεκκλίνει διαγράφεται από τον «IACS»! Κάτι τέτοιο έχει αποτέλεσμα το/τα αντίστοιχο/α πλοίο/α να μην ασφαλίζονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες ή να πληρώνουν επαχθή ασφάλιστρα! Ο «ελληνικός νηογνώμων» καθώς και η «επιθεώρηση εμπορικών πλοίων», είναι μέλη του «IACS»;
    Το πλοίο πάντως ήταν υπερήλικο και ανασφάλιστο! Η δε αξία του σαν «παλιοσίδερα» δεν ξεπερνά τις 380.000 $ ΗΠΑ. Το πλήρωμα που υπήρχε στο πλοίο ήταν επαρκές, ικανό γενικά και ιδιαίτερα μπορούσε να αποτρέψει το ναυάγιο; Σε πολιτισμένα κράτη πλοίαρχος, πλήρωμα, πλοιοκτήτες, εκπρόσωποι πλοιοκτητών, καλούνται για ανακρίσεις, προφυλακισμένοι !
  2. Το φορτίο του βυθισθέντος πλοίου – πετρελαιοειδή – από που είχε παραληφθεί; Από διυλιστήριο; Από άλλο πλοίο; Υπάρχουν φορτωτικά έγγραφα; Μήπως πρόκειται για λαθρεμπορία; Αυτοί, τέλος πάντων, που φόρτωσαν το πλοίο, εξέτασαν την κατάστασή του για αντοχή και ασφάλεια; Είδαν τα πιστοποιητικά του;
  3. Στα υπάρχοντα διυλιστήρια τι έλεγχοι γίνονται για αγορά και επεξεργασία αργού πετρελαίου και πώληση των παραγώγων του; Από που προέρχονται τα εισαγόμενα; Ιράν – Σαουδική Αραβία – Κατάρ – Νιγηρία – Ιράκ – Βενεζουέλα – από το Ισλαμικό Κράτος κλπ, κλπ ; Ποιός και τι ελέγχους κάνει για να αποφευχθεί το χοντρό λαθρεμπόριο που άλλωστε εξασφαλίζει υπερκέρδη;
  4. Επειδή μέσω των ελληνικών χωρικών υδάτων διακινούνται χιλιάδες τόνοι πετρελαιοειδών, εκτός από τις γεωτρήσεις για άντληση από τα υπάρχοντα κοιτάσματα, υπάρχει μερίμνα διαχείρισης τυχόν ατυχούς γεγονότος ευρείας ρύπανσης;

    Ν. Γ.

Απάντηση